Online Intergroup : Alcoholics Anonymous
Eigo   
AA Japan General Service Office
Tsuchiya Biru 4 Yuka, 4-17-10 Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo, 171-0014, Nippon; 81 3-35905377;
www.aajapan.org
Japanese Big Foot Net Meeting

Watashi-tachi ha keiken to, chikara to, kiboh wo wakachiatte kyohtsuh suru mondai wo kaiketsu-shi, hoka no hito-tachi mo arukohorizumu kara kaihuku suru yohni tedasuke shitai to-yuh-atsumari desu. Dono-yohna shukyo, shuha, seitoh, soshiki, dantai nimo shozoku shite-masen.

Kono guruhpu ha meringu risuto wo tsukatta nihongo no AA ohpun miityngu desu. Nihongo ga wakatte osake wo yametai(mata-ha adikushon kara kaihuku shitai) to-yuh nakama no sanka wo omachi-shite-masu.

Kono guruhpu ni sanka wo kiboh sareru-kata wa kochira-made renraku kudasai.

kenjii0o0v@gmail.com
http://m-pe.tv/u/page.php?uid=bfnetm&id=1

Nihongo meeting

We use "Daily reflection" book.

NB: Communication with the group requires knowledge of Japanese

To join the meeting:

  1. Meeting start time 10:30pm end 11:30pm Japan time.
  2. The way to participate in the meeting is at this address southern_shore17@mild.ocn.ne.jp or southern_shore17@docomo.ne.jp

Please send your Skype ID.
Email Contact: southern_shore17@mild.ocn.ne.jp

ミーティングの説明:日本語によるミーティングです。
ハンドブックと、「今日を新たに」をテキストに使います。
注意:現在、グループのメンバーは日本語しか分かりません。
会議に参加するには:
1. ミーティングの時間は日本時間での夜10:30~11:30までです。
2. ミーティングに参加する方法は、このアドレスの southern_shore17@mild.ocn.ne.jp または southern_shore17@docomo.ne.jp まで
SkypeのIDとお名前を送信してください。

Anonymity & Privacy | Contact Us
Alcoholics Anonymous, A.A., The Big Book, and Box 4-5-9 are registered trademarks
or service marks of A.A. World Services, Inc. The Grapevine, A.A. Grapevine, GV, and Box 1980
are registered trademarks or service marks of The A.A. Grapevine, Inc.